కార్ డ్రైవింగ్ ఈ పద్దతిలో నేర్చుకోండి | #day1cardriving | telugu car review
కార్ డ్రైవింగ్ ఈ పద్దతిలో నేర్చుకోండి | #day1cardriving | telugu car review
#cardrivinglessonday1 #howtodriveacarfirstday

Day2 car driving

Day3 driving…

Day4 driving class

Day5 driving class

Day6 driving class

car లో ఏ ఫీచర్ ఎలా పని చేస్తుంది

car running లో రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఏమవుతుంది

Driving lessons…

car technology explained…

నా channel visit చేయండి…
https://www.youtube.com/c/telugucarreview

Driving tips…..

Car technology explained….

Car comparison videos….

Car review videos…

My facebook page link…
https://ift.tt/3gp8UCx

My contact…
karnatirangababu@gmail.com

Thanks for watching…JAI HIND 🇮🇳

కార్ డ్రైవింగ్ మొదటి రోజు ఇలా చేయండి | first day car driving | Telugu car review,Telugu car review,How to drive a car,Car driving in telugu,Car driving lessons in telugu,Car driving tips,driving lessons in telugu,how to drive in the first gear,how to change gears in telugu,how to control pedals in a car,how to move a car in first gear

Post a Comment

0 Comments